Silk & Cotton Throw

( 8' x 7.5' ) Asia 1950

Uzbek Suzani throw, silk and cotton.

97” x 92”

Ref. O1933

$ 5,200

Obsolete Newsletter
EDITORIALS / OPENINGS / NEW ARRIVALS
NEW ARRIVALS
OPENINGS
EDITORIALS